زندگی، قصه مرد یخ فروشی است كه ازاو پرسیدند:فروختی؟ گفت:نخریدند،تمام شد....

سعی میکنم وبلاگم بهترین باشه!!!

مرداد 93
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست